RODO

REGULAMIN PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW W FIRMIE SKŁAD TOWARÓW MASOWYCH ANDRZEJ ADAMÓW

Kto jest administratorem danych osobowych i z kim można się kontaktować?
1. Administratorem danych osobowych jest firma Skład Towarów Masowych Andrzej Adamów, ul. Pasternik 20, 48-250 Głogówek, NIP 755-000-06-06, REGON 530519690, nr BDO 000049330.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest: osobiście w w/w siedzibie lub telefonicznie pod numerem 774372333 lub mailowo pod adresem stmadamow@gmail.com.

Jakie dane osobowe są przetwarzane i jaki jest cel przetwarzania?
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy, NIP, adres zamieszkania/siedziby kontrahenta, numer dowodu osobistego, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail.
4. Powyższe dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy i zrealizowania transakcji oraz do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Przez jaki okres przechowywane są dane osobowe?
5. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
– dane niezbędne do zrealizowania zamówienia i dostawy towarów przechowywane są jedynie do momentu zakończenia dostawy, następnie są niszczone,
– dane wynikające z realizowania obowiązków prawnych, przechowywane są do momentu wygaśnięcia obowiązku, następnie są niszczone.

Komu dane osobowe są przekazywane?
6. Administrator danych osobowych zobowiązany jest na mocy prawa o rachunkowości i prawa podatkowego oraz prawa o ochronie środowiska (związanym z działalnością zbierania odpadów o kodzie 170405) do przekazywania danych osobowych upoważnionym podmiotom, tj:
– Biuro Rachunkowe Zbigniew Łątka ul. Powstańców 44a, 48-250 Głogówek, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie usług z zakresu prowadzenia księgowości,
– podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym): Urząd Skarbowy, Urząd Celno-Skarbowy, Policja, prokuratura, urzędnikom państwowym wydziału Ochrony Środowiska.
Dane osobowe kontrahentów nie są udostępniane żadnym podmiotom w celach marketingowych ankietowych, czy profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania transakcji, przy których są one wymagane, więc odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji takich transakcji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentom przysługują określone prawa, w tym: (I) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących kontrahenta; (II) prawo do sprostowania tych danych; (III) prawo do usunięcia tych danych, (IV) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (V) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów kontrahent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, kontrahent ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jaki sposób chronione są dane osobowe przetwarzane w firmie?
12. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w szafie pancernej zabezpieczonej zamkiem z certyfikatem bezpieczeństwa lub w archiwum Biura Rachunkowego Zbigniew Łątka, ul. Powstańców 44, 48-250 Głogówek.
13. Dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na nośniku zabezpieczonym hasłem.

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
14. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, administrator bezzwłocznie (tj. do 72h) zgłasza zajście organowi nadzorczemu GIODO.

Pracownicy firmy Skład Towarów Masowych zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych i zobowiązują się do przestrzegania powyższego regulaminu.